اشرف غنی زمان پایان عمر حکومت وحدت ملی را اعلام کرد
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۸ حمایت خواهد کرد.