اشک و لبخندهایی که کنکور رقم می زند/ تیک تاک روز سرنوشت ساز دانش آموزان به صدا درآمد
اشک و لبخندهایی که کنکور رقم می زند/ تیک تاک روز سرنوشت ساز دانش آموزان به صدا درآمد