اعتراض به زندانی شدن در بزرگترین زندان جهان حق فلسطینیان است
نمایندگی ایران در سازمان ملل اعلام کرد، تظاهرکنندگان فلسطینی این حق را دارند که به زندانی بودن در بزرگترین زندان جهان اعتراض کنند.