اعتیاد عجیب یک زن به بستنی
معمولا کمتر کسی پیدا می‌شود که بستنی دوست نداشته باشد اما علاقه شدید این زن به بستنی بسیار عجیب است.