افتتاح خانه کوچک معلولان ذهنی درقزوین
خانه کوچک معلولان ذهنی با هدف ساماندهی و نگهداری از دختران معلول ذهنی در قزوین افتتاح شد.