افتتاح دو مرکز خدمات درمانی و مشاوره در قزوین
دو مرکز خدمات و مشاوره ژنتیک و روانشناسی مربوط به بخش خصوصی امروز در قزوین افتتاح شد.