افتتاح میز خدمت در سازمان بهزیستی اصفهان
۴۱ خدمت بهزیستی اصفهان به صورت مستقیم از طریق میز خدمت به مددجویان ارائه می شود.