افتتاح ۷ پایگاه مقاومت بسیج در سطح بازار‌های شهر شیراز
به همت بازاریان شهر شیراز ۷ پایگاه مقاومت بسیج در سطح بازار‌ها افتتاح شده است.