افتخارى ماندگار شد!
در حالى كه نیوز بركنارى افتخارى به گوش مى رسيد اما با اعلام وزارت ورزش و جوانان او همچنان به كار خود ادامه مى دهد.