افراد مسلح ناشناس، داکتر سرشناس کشور را در کابل ربودند


افراد مسلح ناشناس، داکتر سرشناس کشور را در کابل ربودند

جامعه طبی افغانستان تایید می‌کند که افراد مسلح ناشناس، داکتر اسدالله ضرابی ترينر متخصص داخله قلبى تنفسى شفاخانه صدرى ابن سينا را ربوده اند.

به گزارش نویسنده وستر؛ جامعه طبی افغانستان، امآنلاین دوشنبه ( ۶ حمل) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که افراد مسلح ناشناس شب گذشته زمانی که داکتر ضرابی از معاینه خانه به طرف خانه خود می‌رفت او را ربودند.

در اعلامیه آمده:”با تاسف بسيار زياد اطلاع حاصل نموديم كه محترم پروفيسور دكتور اسدالله ضرابى ترينر متخصص داخله قلبى تنفسى شفاخانه صدرى ابن سينا ، ديشب بعد از ختم كار معاينه خانه در راه منزل شان مورد اختطاف قرار گرفته و از ديشب به اينسو مفقود الاثر مي‌باشند”.

جامعه طبی افغانستان گفته که پروفيسور ضرابى ، يك داكتر مهربان و يك استاد بسيار دانشمند است كه جوانى و زندگانى خود را وقف معالجه بيماران كشور نموده و هرنوع لذت زندگى را بر خود حرام دانسته و در سخت‌ترين شرايط به مداواى بيماران كشور پرداخته و در اين كشور زندگى نموده و قرار را به فرار ترجيح داده است.

در اعلامیه آمده که خيلى جاى تاسف است كه يك داكتر ، يك پروفيسور و يك استاد نتواند به گونه انسانى در كشور مصون زندگى نمايد و مورد تهديد واقع شود.ايشان در زندگى خود چيزى ديگرى نداشتند جز يك معاينه خانه و بس.

جامعه طبی افغانستان از مقامات ذيربط امنيتى ، جامعه مدنى و صحى افغانستان به صورت جدی خواسته كه هرچه عاجل اين حادثه ننگين را پىگيرى نموده و در مورد رهايى مصون ايشان عمل نمايند.

این نهاد خاطر نشان ساخته که داکتر ضرابی، ريش سفيد اند و از نظر صحى توانايى حبس و حصر و شكنجه را ندارند .

جامعه طبی افغانستان تاکید کرده که اگر هرچه عاجل داکتر ضرابی از چنگ ربایندگان رها نشود، این نهاد خاموش ننشسته و از هرنوع امكان محتمل استفاده خواهد نمود و دست به اعتصابات گسترده خواهند زد.

نویسنده وستر- کابل