افراد موفق چگونه فکر می‌کنند؟
موفق ها هرگز همه ی پل های پشت سرشان را خراب نمی کنند و همیشه دیگران را می بخشند و اشتباهات آن ها را فراموش می کنند.