افزایش بهای نفت در بازار جهانی
بهای طلای سیاه در بازار جهانی شاهد افزایش بود.