افزایش تلفات جانی طوفان مایکل در آمریکا
با جان باختن پنج نفر در ویرجینیا، شمار تلفات طوفان مایکل در جنوب شرقی آمریکا به یازده نفر افزایش یافت.