افزایش دما در استان زنجان
کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت : از دیروز دمای هوا در مناطق مختلف استان ۲ تا ۳ درجه افزایش یافته است.