افغان ها در صدر سرمایه گذاران خارجی در خراسان رضوی
مدیرکل دفترسرمایه‌گذاری‌ استان خراسان رضوی ایران گفت: بیشترین تعداد سرمایه‌گذاری خارجی ما مربوط به افغانستان است.