اقدام عجیب ترامپ علیه علم هواشناسی!
دونالد ترامپ در میان اقدامات عجیب خود به نوعی حمله‌ای گسترده به علم هواشناسی نیز انجام داد.