اقدام عجیب خلبان حین پرواز هواپیما!




اقدام عجیب خلبان چینی حین حضور همسرش در داخل هواپیما سوژه رسانه‌ها شد.