الکترونیکی شدن ابلاغ‌ های دادگستری رامسر
۶۸ درصد ابلاغ‌ های دادگستری رامسر الکترونیکی شده است.