امام حسین (ع) هنگام شنیدن نیوز شهادت مسلم چه گفتند؟
وقتی نیوز شهادت مسلم به امام حسین(ع) رسید، حضرت گریست و جملاتی در وصف وی گفت.