امان الله پیمان نامزد انتخابات از ولایت بدخشان
امان الله پیمان فرزند میرزاعبدالله؛ در سال ۱۳۴۳ خورشيدی در ولسوالی راغستان ولایت بدخشان متولد شده است. موصوف، تعلميات ثانوی را در پاکستان به اتمام رسانيده و سند لیسانس را در رشتۀ حقوق و علوم سیاسی، از پوهنتون پیشاور به دست آورده است.

پيمان، به حيث سکرتر رئیس وستر دولت اسلامی، نماینده دولت در شمال افغانستان، رئیس دفتر ریاست وستری، عضو کمیسیون انتقال قدرت، رئیس ادارۀ امور ریاست وستری، نمایندۀ مردم بدخشان و نايب دوم در دوره پانزدهم مجلس نمایندگان، ايفای وظيفه کرده است.

فعلاً نمایندۀ مردم بدخشان در دورۀ شانزدهم ولسی جرگه و اکنون نامزد مجلس نمایندگان از ولایت بدخشان می باشد.

از شاخص ترین فعالیت آقای پیمان در پارلمان ایستادگی جدی وی در مورد هویت ملی و تذکره الکترونیکی می باشد. وی یکی از نمایندگان مؤثر پارلمان در دوره های عضویت اش محسوب می شده است.