اما و اگرهای کاهش صفرهای پول ملی/آیا قدرت خرید مردم بیشتر می شود؟
طرح کاهش صفر پول ملی این بار به دست همتی تبدیل به لایحه شده و به دولت آمده و اما و اگرهای اجرای آن کلید خورده است.