امحاء یک تن مواد غذایی فاسد در نی ریز
بیش از یک تن مواد غذایی تاریخ گذشته و غیرمجاز در نی ریز معدوم شد.