امروز کلیه کالاها با نرخ ۴۲۰۰ وارد می شود/ با اجرایی شدن بازارهای پیش بینی شده، شاهد ثبات بازار خواهیم بود
امروز کلیه کالاها با نرخ ۴۲۰۰ وارد می شود/ با اجرایی شدن بازارهای پیش بینی شده، شاهد ثبات بازار خواهیم بود