امیدواریم از ظرفیت های دانشگاه کرمانشاه بهره مند شویم
رییس دانشگاه گرمیان گفت: امیدواریم در آینده با برگزاری نشستهای مشترک بتوانیم از ظرفیتهای دانشگاه کرمانشاه بهره مند شویم.