انتقاد آلمان از سیاست آمریکا در اعمال فشار حداکثری علیه ایران
وزیر خارجه آلمان از رویکرد آمریکا در اعمال حداکثر فشار ممکن علیه ایران انتقاد کرد و درباره پیامد‌های آن هشدار داد.