انتقال امتیاز گسترش فولاد به ماشین سازی تبریز منع قانونی نداردانتقال امتیاز تیم لیگ برتری گسترش فولاد به ماشین سازی تبریز در صورت تسویه بدهی های این تیم منع قانونی ندارد.