انقلابی گری راه حل مشکلاتمعاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران بازگشت به مسیر انقلابی گری را راه حل مشکلات کشور دانست.