اهدا فرش به فدراسیو فوتبال پرتغال
فروش ویژه فدراسیون فوتبال ایران به فدراسیون فوتبال پرتغال اهدا شد.