اهمیت حرکت امام خمینی (ره) در نامگذاری روز جهانی قدس از نگاه روزنامه فلسطینی المنار
روزنامه فلسطینی المنار با انتشار مقاله‌ای، از اهمیت حرکت تاریخی امام خمینی (ره) در نامگذاری روز جهانی قدس سخن گفت.