اگر FATF تایید و اجرایی شود، نتیجه اش خود تحریمی خواهد بود
امام جمعه موقت میاندوآب گفت: اگر FATF تایید و اجرایی شود، نتیجه اش خود تحریمی خواهد بود