ایجاد ایستگاه های شتاب نگار در مشهد
شهردار مشهد گفت:با وجود گسل‌ها و زلزله خیز بودن شهر مشهد شهرداری به موضوع مشارکت در ایجاد ایستگاه‌های شتاب نگار ورود پیدا کرده است.