ایجاد توازن قوا در منطقه با دست‌یابی ایران به قدرت دفاعی
رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: جمهوری اسلامی ایران درتقابل با قدرت نابرابر با دست‌یابی به قدرت دفاعی توازن قوا در منطقه ایجاد کرد.