ایجاد و تقویت نگاه به حوزه گردشگری
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه خواستار ایجاد و تقویت نگاه به حوزه گردشگری در استان شد.