ایران توافق را نقض نکرده، اما اصول این توافق ناقص و معیوب است!
نفتالی بنت وزیر آموزش رژیم صهیونیستی گفت، توافق کنونی با ایران نمی‌تواند ادامه پیدا کند.