ای کاش بتوانیم این مطالب را به همه انسانها برسانیم


ای کاش بتوانیم این مطالب را به همه انسانها برسانیم

یکی از متخصصین قلب میگوید اگر هر کسی که این نامه بدستش می رسد به کسانی که میشناسد بفرستد پس باعث نجات زندگی انسان می شود!
درمان با آب گرم! باورتان نميشود اتحاد بیماریهای جاپانی آخرین تجربه درمان با آب که نتایج صد فیصد برای بیماریهای زیر را دارد منتشر کرد:
سردرد شدید. فشار خون. کم خونی. درد مفاصل. فلج. ضربان شدید یا تند قلب. صرع. چربی. سرفه. التهاب حلق. آسم.سل. التهاب شرایین. و هر مرضی که به مجاری ادرار مربوط میشود. زیادی ترشح اسید و التهاب معده. کم اشتهایی..
و هر مرضی که به چشم و گوش و حنجره مربوط میشود..
طریقه درمان با آبی که به جوش آمده هر آنلاین صبح زود از خواب بیدار شو و ۴ گیلاس آب با معده خالی بخور ۱۶۰ میلی. و آب باید گرم باشد ولی نه آنقدر که زبان را بسوزاند ولی ولرم نزدیک به گرم باشد 
و تا ۴۵ دقیقه بعد هیچگونه غذایی نخورید..
و پس از هر وعده غذا تا ۲ ساعت آب نخورید! بعضی از افراد یا مریضها در اوایل برای نوشیدن ۴ گیلاس در یک وقت مشکل دارند میتوانند کمتر آب بنوشند و یواش یواش به ۴ گیلاس برسد!

نتایج درمان با آب برای امراض زیر در مدت معین زیر ثابت شده: 

مرض قند ۳۰ آنلاین 

فشار خون ۳۰ آنلاین 

مشکلات معده ۱۰ آنلاین 

انواع سرطان ۹ ماه

سل و التهاب شرائین ۶ ماه 

کم غذایی ۱۰ آنلاین 

مشکلات مجاری ادرار ۱۰ آنلاین 

مشکلات بینی و گوش و حنجره ۲۰ آنلاین

مشکلات عادت ماهیانه ۱۵ آنلاین

مشکلات قلب و انواع آن ۳۰ آنلاین

سردرد شدید ۳ آنلاین 

کم خونی ۳۰ آنلاین 

چربی ۴ ماه

صرع و فلج ۹ ماه 

مشکلات دستگاه تنفسی ۴ ماه!