باجگیری ورزشی سیاسی ترامپ از مراکش
یکی از روزنامه های مراکشی نوشت که ترامپ خواستار آن شده است تا مراکشی ها از رقابت با آمریکایی ها برای میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ کنار بکشند.