بارش رحمت الهی در استان بوشهر
جم با حدود ۴۰ میلیمتر باران بیشترین بارندگی را داشته است.