باروری ابر‌ها در قالب طرح‌های پژوهشی
رئیس مرکز پژوهش‌های علوم جوی و اقیانوسی دانشگاه شیراز گفت:باروری ابر‌ها در ایران در قالب طرح‌های پژوهشی باید انجام شود.