بازچرخانی آب در شهرهای بزرگ رویکرد اصلی شورا برای مقابله با بحران کم آبی
رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: بازچرخانی آب در شهرهای بزرگ رویکرد اصلی شورای عالی استان‌ها برای مقابله با بحران کم آبی است.