بازگشایى بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز
بنادر مسافری شهید حقانی بندرعباس، شهید ذاکری قشم و جزیره هرمز بدنبال بهبود شرایط جوی بازگشایی شد.