بازگشت زلمای خلیلزاد به عنوان فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان
وزیر امور خارجه آمریکا به زودی زلمای خلیلزاد را به عنوان فرستاده ویژه خود در امور افغانستان منصوب خواهد کرد.