بازی با تفنگ بادی حادثه آفرید
بازی دو پسر ۱۰ ساله با تفنگ بادی در بابل یک زخمی بر جای گذاشت.