بازی مادر با موبایل؛ غرق شدن دوقلوها در چند قدمی ساحل!
غرق شدن دو خواهر دوقلو در حالی رقم خورد که مادر آنها در چند قدمی ساحل مشغول بازی با موبالش بود.