با این دارو آلزایمر را به زانو در بیاورید!
متخصصان در مسیر تحقیقات خود برای درمان آلزایمر به نتایج مفید و اثربخش یک دارو پی بردند.