بحران ریزگردها؛ از اقدامات تسکینی تا درمانی قطعیدر این گزارش بحران ریزگردها و اقدامات دولت برای کنترل این پدیده مورد بررسی قرار گرفته است.