بخش عمده محموله با عنوان "روغن سنگين" رفع توقيف و صادر شده است
عفیفی پور گفت: محموله ای که از آن به عنوان سوخت قاچاق یاد می شود اواخراردیبهشت ماه سال جاری با طی کردن فرآیند قانونی و به اسم “روغن سنگین” وارد بندر شهیدرجایی شده بود و بخش عمده ای از آن ، رفع توقیف و صادر گردید.