بدرقه نخستین ماه تابستان با مهمانی‌ هنر و رنگ
موجی از نمایشگاه های هنری در ایام پایانی فصل تابستان افتتاح می شوند.