برای نامزد خود از گذشته مان بگوییم؟
یکی از نکات بسیار مهم در جلسات آشنایی برای ازدواج این است که فرد تا چه حد باید درباره گذشته اش با طرف مقابل صحبت کند.