برخی از اقدامات ایمنی که دست سارقان را از دستیابی به اطلاعات موجود در گوشی‌های هوشمند کوتاه می‌کند
گوشی‌های هوشمند گنجینه‌های بسیار با ارزشی از اطلاعات بوده که همیشه همراه کاربران بوده و در هر لحظه مورد استفاده قرار می‌گیرند. اطلاعاتی که اغلب خصوصی بوده و شاید نیازی نباشد که همواره همراه ما باشند.