برنامه ریزی برای جمع آوری گاز و نفت در میدان نفتی غرب کارون
استاندار خوزستان از برنامه ریزی برای جمع آوری گاز و نفت در میدان نفتی غرب کارون نیوز داد.